ลูกค้าทรู ใช้คะแนนสะสมทรูพอยท์ แลกเป็นคะแนนสะสม BIG Points
ได้ทั้งบน TrueYou Application และ AirAsia BIG Loyalty Application ถึง 31 ธันวาคม 2562

รับ Bonus สูงสุด 2,500 BIG Points เมื่อเปลี่ยน TruePoint ไปเป็น BIG Points ครั้งแรก ระหว่าง 12 กรกฏาคม ถึง 31 สิงหาคม 2562 *


แลกทรูพอยท์

เงื่อนไขการโอนคะแนน TruePoint ไปเป็น BIG Points

 1. ลูกค้าสามารถนำคะแนนสะสม TruePoint แลกเปลี่ยนเป็น BIG Points ของ Air Asia ได้ โดยอัตราการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม 1 TruePoint สามารถแลกเป็น คะแนน 1 BIG Points
 2. ลูกค้าสามารถแลกสิทธิพิเศษนี้ได้ผ่านทาง TrueYou Application และ AirAsia BIG Loyalty Application ทั้งนี้จำนวนสิทธิในการแลกเปลี่ยนคะแนนจะนับรวมกันทุกช่องทาง
 3. ลูกค้าที่สามารถแลกรับสิทธิพิเศษนี้ได้จะต้องเป็นสมาชิกและมี บัญชี AirAsia BIG Member แล้วเท่านั้น 
 4. ช่องทางการแลกบน AirAsia BIG Application จะเปิดให้บริการลูกค้าในการแลกสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 , 00:00 (GMT+7) ถึง 31 ธันวาคม 2562, 23:59 (GMT+7) ในส่วนของช่องทางบน TrueYou Application จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 (GMT+7) ถึง 31 ธันวาคม 2562, 23:59 (GMT+7)
 5. ลูกค้าสามารถทำรายการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม TruePoint เป็นคะแนน BIG Points ได้โดยใช้ยอดคะแนนครั้งละ 1,000 TruePoint และ/หรือ 3,000 TruePoint และ/หรือ 5,000 TruePoint แล้วแต่จำนวนคะแนนสะสม TruePoint ที่ลูกค้ามี หากลูกค้ามีคะแนนสะสม TruePoint ไม่เพียงพอต่อการทำรายการจะไม่สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้
 6. จำนวนสิทธิที่ลูกค้า สามารถใช้คะแนนสะสม TruePoint แลกเปลี่ยนเป็น BIG Points ได้มีดังนี้
  1. ลูกค้า 1 ท่าน (1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน) สามารถใช้คะแนนสะสม 1,000 TruePoint แลกรับ 1,000 BIG Point ได้สูงสุด 6 (หก) ครั้งตลอดแคมเปญ (ถึง 31 ธันวาคม 2562, 23:59 (GMT+7))
  2. ลูกค้า 1 ท่าน (1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน) สามารถใช้คะแนนสะสม 3,000 TruePoint แลกรับ 3,000 BIG Point ได้สูงสุด 2 (สอง) ครั้งตลอดแคมเปญ (ถึง 31 ธันวาคม 2562, 23:59 (GMT+7))
  3. ลูกค้า 1 ท่าน (1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน) สามารถใช้คะแนนสะสม 5,000 TruePointแลกรับ 5,000 BIG Point ได้สูงสุด 2 (สอง) ครั้งตลอดแคมเปญ (ถึง 31 ธันวาคม 2562, 23:59 (GMT+7))
 7. เมื่อมีการแลกใช้สิทธิ์ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว สำหรับการแลกผ่าน TrueYou Application ลูกค้าจะได้รับรหัสการใช้สิทธิ์ หรือ BIG Point Code โดยลูกค้าควรนำ BIG Point Code ไปยืนยันการเพิ่มคะแนน BIG Point ที่ AirAsia BIG Loyalty Application ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์
 8. สำหรับการแลกสิทธิพิเศษผ่าน BIG X Change เมื่อทำรายการเสร็จสมบูรณ์ ลูกค้าจะได้รับ BIG Point จากการแลกเปลี่ยนจากคะแนนสะสม TruePoint ภายในวันเดียวกันที่ทำการแลกสิทธิพิเศษเสร็จสมบูรณ์ โดยคะแนน BIG Point จะถูกเพิ่มไปยัง BIG Member Account ของลูกค้าอัตโนมัติ
 9. เมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสม TruePoint เป็นคะแนน BIG Points เรียบร้อยแล้ว คะแนน BIG Points ที่ลูกค้าแลกไปจะมีอายุ 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่สะสมเพิ่มเข้าในบัญชี BIG Loyalty Account เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ BIG Points จะเป็นไปตามรายละเอียดที่ Air Asia กำหนด และ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด (TrueYou) จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ BIG Points ดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 10. ลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ทำรายการสำเร็จ จะไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือขอคืนคะแนนสะสม TruePoint ได้ ทุกกรณี
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแต่เพียงผู้เดียวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้ อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับบที่สมบูรณ์ที่สุด


*เงื่อนไขแคมเปญรับโบนัส BIG Point เพิ่ม 50% ของคะแนนที่ทำการโอนครั้งแรก เมื่อโอนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2562

 1. กิจกรรม “รับโบนัส 50% เมื่อโอนคะแนน TruePoint เป็น BIG Points เป็นครั้งแรก” (“กิจกรรม”) ถูกจัดขึ้นโดยบริษัท BIGLIFE Sdn Bhd (ชื่อเดิม BIG Loyalty Sdn Bhd และ Think BIG Digital Sdn Bhd) (“BIG”) และ Tune Money Co., Ltd. (“Tune Money”) และ True Digital & Media Platform Company Limited (“TrueYou”) (“ผู้จัด”)
 2. เมื่อเข้าร่วมในกิจกรรมนี้แล้ว ย่อมหมายความว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมด (“ผู้เข้าร่วม”) ได้อ่าน ทำความเข้าใจและตกลงยินยอมที่จะมีพันธะสัญญากับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ ดังที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือฉบับนี้และในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆซึ่งกำหนดขึ้นโดยผู้จัด (หากมีอยู่) รวมไปถึงคำตัดสินของผู้จัดในทุกประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ กอปรเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการ การลงทะเบียนเพื่อ และ/หรือ เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ให้ถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขในการเข้าร่วมรายการ การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 4. กิจกรรมนี้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 00.00 น. (GMT +7) ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 23:59 (GMT +7) (“ระยะเวลากิจกรรม”) หรือในขณะที่คะแนนโบนัส BIG Points (ตามที่กำหนดไว้) มีพร้อมเพียงพอที่จะมอบให้ตามเงื่อนไขในกิจกรรมนี้ โดยผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือขยายระยะเวลาของกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ผู้ที่มีสิทธิ์และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดกิจกรรม):
  1. ผู้เข้าร่วมต้องเป็นสมาชิก BIG (ได้สมัครและลงทะเบียนเป็นสมาชิกภายใต้โปรแกรมสมาชิกและของรางวัล บริหารจัดการโดย BIG ในชื่อว่า “BIG Loyalty”) และมีหมายเลขการลงทะเบียนอันถูกเรียกว่า “BIG ID” ที่ออกโดย BIG ในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรม
  2. จะต้องเป็นลูกค้า TrueYou ที่ถูกต้อง และ
  3. สงวนสิทธิ์สำหรับการทำธุรกรรมขั้นต่ำ 1,000 BIG Points ในครั้งเดียว เพื่อการโอน TruePoint เป็น BIG Points สำเร็จเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ต้องกระทำการผ่านทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากสอง (2) ข้อต่อไปนี้
   1. การโอน TruePoint เป็น BIG Points ในทันที ผ่านฟีเจอร์ BIG Xchange บนแอป AirAsia BIG Loyalty ในช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม (หรือ)
   2. แลก "BIG Points Code" บนแอป TrueYou แล้วรับคะแนน BIG Points ด้วยการกรอก "BIG Points Code" บนแอป AirAsia BIG Loyalty ในช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม
  4. เพื่อสิทธิ์รับคะแนน BIG Points เพิ่มอีก 50% (“Bonus BIG Points”) จากจำนวน BIG Points ปกติที่ได้รับหลังจากการโอนคะแนนตามกิจกรรมนี้ และ

 6. ผู้เข้าร่วมแต่ละรายจะมีสิทธิ์รับคะแนนโบนัส BIG Points ได้เพียงครั้งเดียว เฉพาะในการทำธุรกรรมครั้งแรกของการโอนคะแนนจาก TruePoint เป็น BIG Points ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม เท่านั้น โดยสิทธิ์รับคะแนนสูงสุดคือ  2,500 Bonus BIG Points ตามเงื่อนไขผู้โอนก่อนรับสิทธิ์ก่อน จำกัดคะแนนโบนัส BIG Points ที่มีให้สำหรับกิจกรรมนี้คือ 2,000,000 Bonus BIG Points ตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม
 7. สำหรับธุรกรรมการโอนผ่านฟีเจอร์ BIG Xchange และการขอรับคะแนนจาก “BIG Points Code” ที่ทำบนแอป AirAsia BIG Loyalty คะแนน BIG Points จะถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิก BIG ของผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ในวันเดียวกันกับที่ทำการร้องขอโอนคะแนนหรือรับคะแนน คำร้องขอโอนคะแนนและรับคะแนนไม่สามารถเพิกถอนได้
 8. คะแนนโบนัส BIG Points จะถูกโอนเข้าสู่บัญชีของสมาชิก BIG  ที่ได้รับสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน  2562
 9. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของรายการธุรกรรมและผู้เข้าร่วม ณ เวลาใด ๆ ก็ตามผู้เข้าร่วมตกลงยินยอมที่จะจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้จัดเมื่อได้รับการร้องขอ
 10. เฉพาะผู้เข้าร่วมที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับ BIG Points ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และ / หรือ ทดแทนรางวัล BIG Points / คะแนนโบนัส BIG Points เป็นครั้งคราวโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า
 12. ผู้จัดมีสิทธิ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข่าร่วม ไปใช้เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ตามที่เห็นควรเหมาะสม  และผู้เข้าร่วมพึงยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่หวังค่าตอบแทนเป็นเงิน
 13. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมท่านใด และ/หรือ ยกเลิกในการมอบคะแนนรางวัล จากการกระทำใด ๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อกิจกรรมนี้หรือต่อผู้จัด
 14. ผู้เข้าร่วมอาจได้รับการติดต่อจากผู้จัด ณ เวลาใดก็ตามที่ผู้จัดเห็นว่าเหมาะสม ผ่านทางอีเมลหรือวิธีการสื่อสารทางอื่นตามที่ผู้จัดเห็นว่าเหมาะสม
 15. BIG Points / คะแนนโบนัส BIG Points ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้ และถือว่าเป็นแพ็คเกจรางวัลชุดเดียวกัน และการใช้คะแนน Bonus BIG Points ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสมาชิก BIG Member
 16. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการยกเลิก ยุติ หรือระงับกิจกรรม โดยทำการแจ้ง และ / หรือ บอกกล่าวเหตุผลประกอบใด ๆ ให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การยกเลิก การยุติ หรือการระงับโดยผู้จัด ผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องขอค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากผู้จัด ต่อความเสียหาย และ / หรือความสูญเสียใด ๆ ที่ได้รับ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นผลเนื่องมาจากการยกเลิก การยุติ หรือการระงับกิจกรรม
 17. ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การส่งผิดพลาดล่าช้าเสียหาย ระบบช้า ระบบล่ม ไม่ว่าจะเกิดจากข้อผิดพลาด การละเลย การแก้ไขดัดแปลง การลบ การทำลาย การโจรกรรม หรือการถูกทำลายโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม
 18. ผู้จัด สาขา ผู้เข้าร่วม และบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจกรรมจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย (รวมถึง ความสูญเสียทางอ้อม ความสูญเสียพิเศษ หรือความสูญเสียที่มีผลตามมา หรือการสูญเสียผลกำไร โดยไม่มีข้อจำกัด) ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการได้รับความทุกข์ทรมารหรือถูกกักกัน (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความเพิกเฉยของบุคลใดหรือไม่ก็ตาม) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ (การรับผิดเป็นไปตามข้อจำกัดต่ำสุดตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้)
 19. ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บรรจุอยู่ในหนังสือฉบับนี้มีผลเหนือกว่า ข้อกำหนด เงื่อนไข บทบัญญัติหรือการนำเสนอที่ปรากฎในเอกสารเพื่อส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาของกิจกรรมนี้
 20. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะปรับปรุง ลบ หรือเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ (ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) เป็นครั้งคราวโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า
 21. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องตรงกันของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับที่ได้รับการแปล ให้ถือตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก


วิธีในการแลกเปลี่ยนคะแนนได้ 2 ช่องทางโดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่องทาง AirAsia BIG Loyalty Application

 1. ลูกค้าจะต้องมี AirAsia BIG Loyalty Application โดย Download ได้จากทั้ง App Store และ Google Play ( http://bit.ly/TrueBIGconversion ) และ log-in BIG Loyalty Account บน Application แล้วเลือก “Big Xchange” และกดเลือก “TruePoint Reward”
 2. กดเลือกเมนู TruePoint และทำการ Log-in TrueID Account ของลูกค้าลงไป โดย TrueID Account นั้น จะต้องทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว จึงจะทำการแลกเปลี่ยนคะแนน TruePoint ไปเป็น BIG Point ได้ (กรณีที่ลูกค้าทรูยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน ต้องทำการยืนยันตัวตนได้ที่ TrueYou Application หรือ TrueID Application
 3. หลังจากที่ลูกค้า Log-in TrueID Account สำเร็จ ลูกค้าจะต้องเลือก BIG Account ที่ต้องการเพิ่มคะแนนจากการแลกเปลี่ยนคะแนนจาก TruePoint ในกรณีที่ลูกค้ามีมากกว่า 1 BIG Account
 4. ลูกค้าสามารถแลกคะแนน TruePoint ไปเป็นคะแนน BIG Points ตามระดับที่กำหนด ได้แก่1,000 TruePoint เพื่อเป็น 1,000 Big Points, 3,000 TruePoint เพื่อเป็น 3,000 Big Points หรือ 5,000 TruePoint เพื่อเป็น 5,000 Big Points
 5. ในกรณีที่ลูกค้าได้ทำการ log-in TrueID บน BIG Loyalty Application สำหรับการแลก TruePoint ไปเป็น BIG Point ในเมนู BIG XChange แล้ว ลูกค้าไม่สามารถ deactivate หรือ เปลี่ยนแปลง TrueID account ที่log-in สำหรับกับ BIG Account ดังกล่าวได้ กล่าวคือ 1 TrueID Account = 1 BIG Account

ช่องทาง TrueYou Application

 1. ลูกค้าทรู ทำการลงทะเบียน และเข้าใช้งาน (log-in) TrueID Account บน TrueYou Application และทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนให้เรียบร้อย ก่อนจะเริ่มต้นแลกคะแนนสะสม TruePoint
 2. ลูกค้าสามารถกดใช้คะแนนสะสม TruePoint ตามจำนวนที่กำหนด คือ 1,000 TruePoint และ/หรือ 3,000 TruePoint และ/หรือ 5,000 TruePoint แลกเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสม BIG Points 1,000 คะแนน และ/หรือ BIG Points 3,000 และ/หรือ BIG Points 5,000 คะแนนตามลำดับ
 3. เมื่อลูกค้าทำการแลกสิทธิพิเศษแล้ว ลูกค้าจะได้รับ BIG Point Code ผ่าน SMS ที่เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล แล้วแต่ช่องทางที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้กับ TrueID Account
 4. ลูกค้าจะต้องนำ BIG Point Code ดังกล่าว ไปเพิ่มคะแนน BIG Point บน AirAsia BIG Loyalty Application ภายใน 7 วัน นับจากวันที่กดรับสิทธิ์ซึ่งหากลูกค้ายังไม่มีแอปพลิเคชัน ลูกค้าสามารถ Download ได้จากทั้ง App Store และ Google Play http://bit.ly/TrueBIGconversion
 5. เมื่อลูกค้า Download AirAsia BIG Loyalty Application สำเร็จ ลูกค้าจะต้องทำการ log-in BIG Loyalty Account บน Application
 6. การแสดงสิทธิ เพื่อเพิ่มคะแนน AirAsia BIG Points บน AirAsia Big Loyalty Applicationลูกค้าจำเป็นจะต้องเป็นสมาชิก AirAsia BIG member และมีเลขรหัสสมาชิก “BIG Shot ID”
 7. เมื่อ Log-in BIG Loyalty Account สำเร็จ ให้เลือก “BIG Point Code ” และนำ BIG Point Code ที่ลูกค้าได้รับจากการแลกเปลี่ยนคะแนน TruePoint ไปเป็น BIG Point จาก SMS หรือ อีเมล ที่ลงทะเบียน TrueID ไว้ นำมาใส่ในช่อง “BIG Point Code ”  และกด Submit (ส่ง) เพื่อนำ BIG Point Code ดังกล่าว เพิ่มจำนวน BIG Points เข้าสู่ BIG Loyalty Account

Terms & conditions

 1. This “Convert TruePoint to BIG Points Campaign” (Campaign”) is organised by True Digital and Media Platform Co., Ltd. (“TDMP”) and BIGLIFE Sdn. Bhd. (formerly known as BIG Loyalty Sdn. Bhd. and Think BIG Digital Sdn. Bhd.) (“BIG”). TDMP and BIG shall be collectively referred to as the “Organisers”).
 2. By participating in this Campaign, all participants (“Participants”) will be deemed to have read, understood and expressly agreed to be bound by the Terms & Conditions of this Campaign as stated herein and any additional terms and conditions stipulated by the Organisers (as may be applicable) including the decisions of the Organisers in all matters related thereto.
 3. Information on how to enter forms part of these conditions of entry. Registration for and/or participation in this Campaign is deemed as acceptance of these conditions of entry. Acceptance of these Terms and Conditions is a condition of entry.
 4. This Campaign, on AirAsia BIG Application, runs from 17 June 2019, 00:00 (GMT +7) till 31 December 2019, 23:59 (GMT +7), both dates inclusive (“Campaign Period”). This same campaign on TrueYou Application based on BIG Point code mechanic runs from 12 July 2019, 00:00 (GMT +7) till 31 December 2019, 23:59 (GMT +7), both dates inclusive (“Campaign Period”). The Organisers reserve the right to amend or extend the duration of the Campaign at any time as they deem fit without prior notice.
 5. To qualify and participate in the Campaign, Participants are required to fulfil all the following requirements (“Campaign Requirements”):-
  1. be an existing BIG Member, having subscribed and registered for membership under the loyalty and rewards program operated by BIG under the name “BIG Loyalty Programme” and have a BIG Loyalty Membership account, with a unique registration number known as the “BIG Member ID” issued by BIG at the point of participation in this Campaign;
  2. have a valid/active loyalty membership with TDMP, with sufficient TruePoint to convert to BIG Points at the point of participation in this Campaign;
  3. be a citizen or permanent resident of Thailand with a valid Thai ID; and
  4. Subject to denomination of 1,000, 3,000 or 5,000 TruePoint in a single transaction, successfully convert their TruePoint to BIG Points during the Campaign Period through TrueYou and/or AirAsia BIG Loyalty application at the conversion ratio below: -

 6. Conversion ratio of TruePoint to BIG Points = 1 : 1

  Subject to Participants observing the limits* stated below, Participants are allowed to perform multiple points conversions during the Campaign Period: -

  1. Limited to six (6) times conversion of 1,000 TruePoint to 1,000 BIG Points for the whole campaign period ended 31 December 2019, (GMT+7)
  2. Limited to two (2) times conversion of 3,000 TruePoint to 3,000 BIG for the whole campaign period ended 31 December 2019, (GMT+7)
  3. Limited to two (2) times conversion of 5,000 TruePoint to 5,000 BIG Points for the whole campaign period ended 31 December 2019, (GMT+7)

  *combined conversion limit regardless the conversion channel, i.e. TrueYou application and/or AirAsia BIG Loyalty application

 7. For avoidance of doubt, Participants with insufficient TruePoint to perform the conversion are not eligible to participate in this Campaign
 8. Upon successful conversion of TruePoint to BIG Points pursuant to the terms of this Campaign, the relevant number of TruePoint will automatically be deducted from the Participant’s TDMP membership account and an SMS or email will be sent to the eligible Participants’ registered mobile number or registered email with TrueID account to notify the Participants of the balance of TruePoint in their True membership account.
 9. After a successful conversion, every qualified Participant on BIG Point Code mechanic will also receive a BIG Point Code which entitles them to redeem BIG Points through the AirAsia BIG Loyalty application. Participants should redeem the BIG Point Code within seven (7) days from the date of receipt of the BIG Point Code.
 10. Upon successful redemption of the BIG Point Code, BIG Points will be credited to the Participant’s BIG Member account immediately from the moment of successful redemption of the BIG Point Code.
 11. Participants are not allowed to request for extension of validity of BIG Point Code or request for reverse the points or exchange for cash or other privileges upon expiry of the BIG Point Code. Participants are not allowed to revoke their points conversion request.
 12. For conversion transaction made on BIG X Change mechanic, BIG Point will be credited to the eligible participants’ BIG Member account on the same day of conversion request. The conversion request cannot revoke.
 13. The Organisers reserve the absolute right, at any time, to verify the validity of a transaction and Participants. Without limitation, Participants agree to provide a copy of the identification card to the Organisers upon request.
 14. Only Participants that fulfil the Campaign terms and conditions shall be eligible to receive the BIG Point Code/ BIG Points through the conversion request. Participants that fail to fulfil the Campaign terms and conditions will automatically be disqualified from the Campaign without notice.
 15. The Organisers reserve the absolute right to substitute and/or replace the BIG Points/ Bonus BIG Points from time to time without any prior notice to the Participants.
 16. The Organisers further reserve their right to use any collected personal data of Participants in any manner and/or for any purpose related to this Campaign and the Participants are deemed to consent to such use with no monetary payment.
 17. The Organisers reserve the right in their sole discretion to disqualify any Participant and/or to forfeit the BIG Point Code/ BIG Points from any Participant they believe has undertaken fraudulent practice and/or activities or other activities harmful to this Campaign or to the Organisers.
 18. Participants may be contacted, at any time deemed appropriate by the Organisers, via email or any other mode of communication deemed appropriate by the Organisers.
 19. The BIG Point Code/ BIG Points are not reversible, exchangeable and/or transferable and cannot be exchanged or redeemed for cash. The usage of BIG Points/ Bonus BIG Points is subject to the BIG Membership Terms and Conditions and BIG shall be solely responsible for any event occurred in connection with the usage of BIG Points/ Bonus BIG Points.
 20. The Organisers reserve the absolute right to cancel, terminate or suspend the Campaign with or without any prior notice and/or assigning any reason. For the avoidance of doubt, cancellation, termination or suspension by the Organisers shall not entitle the Participants to any claim or compensation against the Organisers for any and/or all losses or damages suffered or incurred as a direct or indirect result of the act of cancellation, termination or suspension.
 21. The Organisers accept no responsibility for late, lost, incomplete, incorrectly submitted, delayed, corrupted or misdirected submission whether due to error, omission, alteration, tampering, deletion, theft, destruction or otherwise.
 22. The Organisers, subsidiaries, affiliates, and associated companies will not be liable for any loss (including, without limitation, indirect, special or consequential loss or loss of profits), expense, damage, personal injury or death which is suffered or sustained (whether or not arising from any person’s negligence) in connection with this Campaign (in which case that liability is limited to the minimum allowable by law).
 23. The terms and conditions contained herein shall prevail over any inconsistent terms, conditions, provisions or representation contained in any other promotional or advertising materials for the Campaign.
 24. The Organisers reserve the absolute right to vary, delete or add to any of these terms and conditions (wholly or in part) from time to time with 15’ days’ prior notice to the Participants.
 25. These terms and conditions may be translated into other languages. In the event of inconsistencies between these terms and conditions and the translated versions, the Thai version shall prevail.

*Term & Condition for Bonus 50% BIG Points for First Time Conversion of TruePoint to BIG Points

 1. This “Bonus 50% BIG Points for First Time Conversion of TruePoint to BIG Points” (“Campaign”) is organised by BIGLIFE Sdn. Bhd. (formerly known as BIG Loyalty Sdn. Bhd. and Think BIG Digital Sdn. Bhd.) (“BIG”), Tune Money Co., Ltd. (“Tune Money”) and True Digital & Media Platform Company Limited (“TrueYou”) (jointly referred to as the “Organisers”).
 2. By participating in this Campaign, all participants (“Participants”) will be deemed to have read, understood and expressly agreed to be bound by the Terms & Conditions of this Campaign as stated herein and any additional terms and conditions stipulated by the Organisers (as may be applicable) including the decisions of the Organisers in all matters related thereto.
 3. Information on how to enter forms part of these conditions of entry. Registration for and/or participation in this Campaign is deemed as acceptance of these conditions of entry. Acceptance of these Terms and Conditions is a condition of entry.
 4. This Campaign runs from 12 July 2019 00.00 (GMT +7) till 31 August 2019 23:59 (GMT +7) (inclusive of both dates) (“Campaign Period”) or while the Bonus BIG Points (as defined hereinafter) are available to be given away pursuant to this Campaign. The Organisers reserve the right to amend or extend the duration of the Campaign at any time as they deem fit without any prior notice.
 5. To qualify and participate in this Campaign, Participants must fulfil the following requirements (“Campaign Requirements”):
 6. Each Participant is only entitled to receive one time Bonus BIG Points on the first transaction of points conversion from TruePoint to BIG Points throughout Campaign Period, subject to a maximum of 2,500 Bonus BIG Points, on first-come-first-served basis, as the maximum limit of Bonus BIG Points available to be given away pursuant to this Campaign is 2,000,000 Bonus BIG Points.

 7. For conversion transaction via BIG Xchange and claiming “BIG Points Code” made on AirAsia BIG Loyalty mobile application, BIG Points will be credited to the eligible participants’ BIG member account on the same day of conversion request. The conversion request cannot be revoked.
 8. Bonus BIG Points will be credited to the eligible Participants’ BIG member account within 30 September 2019. 
 9. The Organisers reserve the absolute right, at any time, to verify the validity of a transaction and Participants. Without limitation, Participants agree to provide a copy of the identification card to the Organisers upon request.
 10. Only Participants that fulfil the Campaign terms and conditions shall be eligible to receive the BIG Points/ Bonus BIG Points through the conversion request. Participants that fail to fulfil the Campaign terms and conditions will automatically be disqualified from the Campaign without notice.
 11. The Organisers reserve the absolute right to substitute and/or replace the BIG Points/ Bonus BIG Points from time to time without any prior notice to the Participants.
 12. The Organisers further reserve their right to use any collected personal data of Participants in any manner and/or for any purpose related to this Campaign and the Participants are deemed to consent to such use with no monetary payment.
 13. The Organisers reserve the right in their sole discretion to disqualify any Participant and/or to forfeit the BIG Points and/or Bonus BIG Points from any Participant they believe has undertaken fraudulent practice and/or activities or other activities harmful to this Campaign or to the Organisers.
 14. Participants may be contacted, at any time deemed appropriate by the Organisers, via email or any other mode of communication deemed appropriate by the Organisers.
 15. The BIG Points/ Bonus BIG Points are not reversible, exchangeable and/or transferable and cannot be exchanged or redeemed for cash. The usage of BIG Points/ Bonus BIG Points is subject to the BIG Membership Terms and Conditions.
 16. The Organisers reserve the absolute right to cancel, terminate or suspend the Campaign with or without any prior notice and/or assigning any reason. For the avoidance of doubt, cancellation, termination or suspension by the Organisers shall not entitle the Participants to any claim or compensation against the Organisers for any and/or all losses or damages suffered or incurred as a direct or indirect result of the act of cancellation, termination or suspension.
 17. The Organisers accept no responsibility for late, lost, incomplete, incorrectly submitted, delayed, corrupted or misdirected submission whether due to error, omission, alteration, tampering, deletion, theft, destruction or otherwise.
 18. The Organisers, subsidiaries, affiliates, and associated companies will not be liable for any loss (including, without limitation, indirect, special or consequential loss or loss of profits), expense, damage, personal injury or death which is suffered or sustained (whether or not arising from any person’s negligence) in connection with this Campaign (in which case that liability is limited to the minimum allowable by law).
 19. The terms and conditions contained herein shall prevail over any inconsistent terms, conditions, provisions or representation contained in any other promotional or advertising materials for the Campaign.
 20. The Organisers reserve the absolute right to vary, delete or add to any of these terms and conditions (wholly or in part) from time to time without prior notice to the Participants.
 21. These terms and conditions may be translated into other languages. In the event of inconsistencies between these terms and conditions and the translated versions, the English version shall prevail.