“ทรูพอยท์” คือสิทธิพิเศษในรูปแบบคะแนนสะสม ที่มอบให้แก่สมาชิก True ID

ที่ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ทำนิติกรรม หรือดำเนินการใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่แต่ละบริษัท
ดังต่อไปนี้ประกาศกำหนด (ต่อไปเรียกว่า”ผู้ใช้บริการ”) ของบริษัทดังต่อไปนี้

 • 1.   บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ทรู”) (เฉพาะผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานทรูแบบรายเดือน หรือวีพีซีทีแบบรายเดือน)
 • 2.   บริษัท ทรู มูฟ จำกัด (“ทรูมูฟ”) ระบบรายเดือน หรือเติมเงิน
 • 3.   บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“ทรูมูฟ เอช”) ระบบรายเดือน หรือเติมเงิน
 • 4.   บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“ทรูวิชั่นส์”), บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) (“ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล”) ,บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด("ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป")(เฉพาะผู้ใช้บริการ แบบแพ็กเกจรายเดือน) และ
 • 5.   บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) แบบรายเดือน
 • 6.   บริษัทอื่นใดที่จะแจ้งแก้ไข หรือเพิ่มเติมภายหลัง
 • ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า “บริษัท” ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้คะแนนสะสม "TruePoint" นี้แลกรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิ แลกรับคอนเท้นท์ สินค้า หรือบริการต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น)

1. ช่องทางการตรวจสอบคะแนนสะสม “TruePoint” มี 3 ช่องทางดังนี้

 • 1.1   ช่องทาง USSD *878*8# (เฉพาะผู้ใช้บริการที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอชเท่านั้น)
 • 1.2   ช่องทาง www.trueyou.co.th
 • 1.3   ช่องทาง TrueYou Application บนระบบ iOS และ Andriod

2. เงื่อนไขทั่วไป “TruePoint”

 • 2.1   ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครเป็นสมาชิก True ID ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด
 • 2.2   ผู้ใช้บริการที่สมัครเป็นสมาชิก True ID จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ทำการสมัคร“สะสมคะแนนแลกความสุขได้ทุกวัน” โดยอัตโนมัติด้วย
 • 2.3   ทุก ๆ 25 บาท ที่ผู้ใช้บริการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ (ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ของบริษัท ที่จดทะเบียนภายใต้หมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน รับคะแนนสะสม "TruePoint" 1 คะแนน
 • 2.4   ยอดเงินที่เหลือจากการคำนวณคะแนนสะสม "TruePoint" จะถูกเก็บไว้แล้วนำมารวมกับยอดเงินในเดือนถัดไปเพื่อนำมาคำนวณคะแนนสะสม "ทรูพอยท์"
 • 2.5   ระบบจะทำการคำนวณคะแนนสะสม "ทรูพอยท์" จากยอดการชำระสินค้าและ/หรือบริการในรอบบิลปัจจุบัน ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ให้กับผู้ใช้บริการ ต่อเมื่อทางบริษัทได้ รับเงินค่าชำระสินค้าและบริการภายในสิ้นเดือน ของแต่ละเดือน และบริษัท จะทำการอัพเดทคะแนนสะสม "ทรูพอยท์" นี้ ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • 2.6   สำหรับผู้ใช้บริการของทรูมูฟ และ ทรูมูฟ เอช ในระบบแบบเติมเงิน คะแนนสะสม "TruePoint" จะคำนวณจากยอดเติมเงินต่อเดือน
 • 2.7   คะแนนสะสมจะหมดอายุและสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือจนกว่าบริษัทจะแจ้งแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
 • 2.8   กรณีผู้ใช้บริการไม่ใช้คะแนนสะสม "TruePoint" ให้หมดก่อนวันที่ตามข้อ 2.7 คะแนนสะสมที่เหลืออยู่ทั้งหมดจะถูกยกเลิกทันที
 • 2.9   ผู้ใช้บริการสามารถใช้คะแนนสะสม “ ทรูพอยท์ “ ได้ต่อเมื่อมีการใช้บริการของบริษัท ข้างต้น อย่างน้อย 1 บริการในขณะนั้น
 • 2.10   คะแนนสะสม “ทรูพอยท์ “ จะถูกยกเลิกทันทีที่ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการของบริษัททั้งหมด
 • 2.11   กรณีผู้ใช้บริการใช้คะแนนสะสม "ทรูพอยท์" แลกรับสิทธิพิเศษไปแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการแลกรับสิทธิพิเศษดังกล่าวได้
 • 2.12   บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการใช้คะแนนสะสม "ทรูพอยท์" เพื่อแลกรับสิทธิพิเศษ หากบริษัทพบว่าผู้ใช้บริการค้างชำระค่าใช้บริการ
 • 2.13   คะแนนสะสม "ทรูพอยท์" ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้กับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นได้
 • 2.14   บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการให้ แก้ไข ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืน คะแนนสะสม "ทรูพอยท์" บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงสิทธิการแลกรับสิทธิพิเศษใด ๆ หากปรากฏในขณะนี้ หรือภายหลังว่า
     (1) ผู้ใช้บริการมีสถานะเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนเติมเงินด้วยมือถือ หรือเป็นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล หรือเป็นบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มิได้เป็นผู้ใช้สินค้า และ/หรือบริการของบริษัทโดยแท้จริง ทั้งนี้ ตามที่บริษัทประกาศกำหนด หรือที่อาจเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     (2) ผู้ใช้บริการได้รับคะแนนสะสม "ทรูพอยท์" มาโดยไม่ชอบ ทุจริต ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่บริษัทประกาศกำหนด ทั้งที่มีอยู่ ในขณะนี้ หรืออาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี) ด้วย
     (3) ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข True ID และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย "สะสมคะแนนแลกความสุขได้ทุกวัน" ข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อรวมกัน
 • 2.15   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหรืออนุญาตให้ใช้คะแนนสะสม "ทรูพอยท์" แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่มีเจตนานำคะแนนสะสมดังกล่าวไปใช้ในเชิงธุรกิจ ผู้ใช้บริการที่ทุจริต ฉ้อฉล หรือมีเจตนาหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางที่จะนำคะแนนสะสม "ทรูพอยท์" ดังกล่าวไปใช้ในเชิงธุรกิจจะไม่มีสิทธิใช้คะแนนสะสม "ทรูพอยท์" ของบริษัทแต่อย่างใด หากบริษัท ทราบว่ามีการนำคะแนนสะสม "ทรูพอยท์" ไปใช้ในเชิงธุรกิจ บริษัทมีสิทธิยกเลิก หรือเรียกคืนคะแนนสะสม "ทรูพอยท์" ดังกล่าว หรือเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ผู้ใช้บริการได้แลกรับ ไปแล้ว รวมถึงเรียกร้องให้ผู้ใช้บริการชดใช้ราคา หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ได้รับจากการใช้คะแนนสะสม "ทรูพอยท์" ดังกล่าวได้ทุกประการด้วย
 • 2.16   เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยจะแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

ทุกครั้งที่สมาชิก True ID (“ผู้ใช้บริการ”) ทำการชำระค่าสินค้าและบริการของบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ เลขหมายบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนน "TruePoint" เพื่อนำมาแลกรับสินค้า และ/หรือบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ หรือที่บริษัทฯ จะได้ประกาศกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า

1. สิทธิแลกซื้อกาแฟ ที่ทรูคอฟฟี่ มี 3 แบบคือ

 • 1.1.   สิทธิแลกซื้อเครื่องดื่มประเภท ร้อนจากทรูคอฟฟี่ขนาดใดก็ได้ 1 แก้ว ใช้ 30 "ทรูพอยท์" +เงิน 60 บาท
 • 1.2.   สิทธิแลกซื้อเครื่องดื่มประเภท เย็นหรือปั่นจากทรูคอฟฟี่ขนาดใดก็ได้ 1 แก้ว 30 "ทรูพอยท์" +เงิน 70 บาท ข้อกำหนดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษนี้
     - ทุกครั้งที่ผู้ใช้บริการขอรับสิทธิแลกซื้อกาแฟผ่านช่องทางที่กำหนด ผู้ใช้บริการจะได้รับ Code สำหรับใช้เป็นส่วนลด
     - ผู้ใช้บริการจะต้องแสดง Code กับทางพนักงานก่อนขอใช้สิทธิแลกซื้อกาแฟทุกครั้งพร้อมกับจะต้องชำระค่าสินค้าที่ต้องการแลกซื้อ กับพนักงาน
     - ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิแลกซื้อเครื่องดื่มกาแฟได้เฉพาะประเภท ร้อน หรือ ประเภทปั่น เย็น เท่านั้น โดยไม่รวมถึงสินค้าอื่นใดนอกเหนือที่กำหนด เช่น น้ำผลไม้ น้ำบรรจุขวด น้ำบรรจุกระป๋อง เป็นต้น
     - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
     - คะแนนสะสม "ทรูพอยท์" ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
      - 1 Code จะสามารถรับสิทธิแลกซื้อกาแฟได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 แก้วเท่านั้น
     - สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ที่ร้านทรูคอฟฟี่ทุกสาขาที่ร่วมรายการหรือมีสัญลักษณ์ True ID
 • 1.3.   สิทธิแลกรับชั่วโมง Wi-Fi 1 ชั่วโมงที่ทรูคอฟฟี่ ใช้ 20 คะแนนสะสม "ทรูพอยท์"
     - ทุกครั้งที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิแลกรับ Wi-Fi 1 ชั่วโมง จะได้รับ Username + Password 1 ชุด
     - ผู้ใช้บริการสามารถใช้ Username + Password ที่ได้รับ Log in ใช้งาน Wi-Fi ได้นาน 1 ชั่วโมง
     - ผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน Wi-Fi 1 ชั่วโมงนี้ได้นาน 30 วันนับจากวันที่ขอรับสิทธิ
     - ผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน Wi-Fi 1 ชั่วโมงที่ขอรับสิทธิ ได้เฉพาะที่ทรูคอฟฟี่ เท่านั้น

2. สิทธิแลกซื้อแพ็กเกจเสริมสำหรับผู้ใช้บริการทรูมูฟ แบบรายเดือน มี 2 แพ็กเกจ คือ

 • 2.1.   สิทธิแลกซื้อแพ็กเกจเสริม โทรทุกเครือข่าย 100 นาทีนาน 30 วัน ใช้ 300 คะแนน
 • 2.2.   สิทธิแลกซื้อแพ็กเกจเสริม ส่งข้อความสั้น 75 SMS ทุกเครือข่ายนาน 30 วัน ใช้ 100 คะแนน
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษ
     - ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานแพ็คเกจเสริมนี้ ได้นาน 30 วัน นับจากวันที่ขอรับสิทธิ
     - แพ็กเกจนี้สามารถแลกซื้อได้เฉพาะผู้ใช้บริการทรูมูฟ แบบรายเดือนเท่านั้น
     - กรณีที่ผู้ใช้บริการมีการแลกซื้อแพ็กเกจเสริมแล้ว และยังใช้งานไม่ครบ 30 วัน จะไม่สามารถขอซื้อ แพ็กเกจเสริม ที่เป็น แพ็กเกจเดียวกันเพิ่มได้อีก จนกว่าสิ้นสุด ระยะเวลา 30 วัน
     - ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ค้างชำระค่าบริการนั้บตั้งแต่วันที่ขอรับสิทธิเป็นต้นไป จนกว่าสิทธิดังกล่าวนี้สิ้นสุดลง
     - เลขหมายทรูมูฟที่ขอรับสิทธิแลกซื้อแพ็กเกจเสริมนี้ได้จะต้องเป็นเลขหมาย ที่จดทะเบียนภายใต้เลขที่บัตรประชาชนของผู้ใช้บริการ เท่านั้น
     - ระบบจะทำการเรียกเก็บค่าแพ็กเกจเสริมรวมกับค่าใช้บริการปกติของผู้ใช้บริการใน รอบบิลปัจจุบันของผู้ใช้บริการ
     - สามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการฯเพิ่มเติมได้ที่ www.truemove.com

3. สิทธิแลกซื้อแพ็กเกจเสริมสำหรับผู้ใช้บริการ ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน มี 3 แพ็กเกจ คือ

 • 3.1.   สิทธิแลกซื้อแพ็กเกจ โทรทุกเครือข่าย 120 นาทีนาน 30 วัน ใช้ 300 คะแนน
 • 3.2.   สิทธิแลกซื้อแพ็กเกจ ส่งข้อความสั้น 75 SMS ทุกเครือข่ายนาน 30 วัน ใช้ 100 คะแนน
 • 3.3.   Wi-Fi/ 3G/EDGE (30 hrs/150 MB) 300 คะแนน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษ

 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานแพ็คเกจเสริม ได้นาน 30 วัน นับจากวันที่ขอรับสิทธิ์
     - กรณีที่รอบบิลแรก สมัครกลางรอบบิล ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์การใช้งานเป็น prorate
     - กรณีที่รอบบิลแรก สมัครต้นรอบบิล ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์การใช้งานเต็มรอบบิล
     - แพ็กเกจเสริมนี้สามารถแลกซื้อได้เฉพาะผู้ใช้บริการ ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือนเท่านั้น
     - กรณีที่ผู้ใช้บริการมีการแลกซื้อแพ็กเกจเสริมแล้ว และยังใช้งานไม่ครบ 30 วัน จะไม่สามารถขอซื้อแพ็กเกจเสริม ที่เป็นแพ็กเกจเดียวกันเพิ่มได้อีก จนกว่าผู้ใช้บริการจะใช้แพ็กเกจ เสริมนั้น ๆ หมดหรือสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันก่อน