ลูกค้าทรู ลุ้นทำตา 2 ชั้น ฟรี

ทรูยู และ Bangkok Smile Aesthetic Clinic จัดกิจกรรมเสกให้ปิ้ง สวยให้ปัง มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าทรูที่ตาชั้นเดียวที่อยากมีตาสองชั้น ทำตาสองชั้น ฟรี!! เพียงร่วมสนุกโพสภาพหน้าสดจำนวน 2 ภาพ พร้อมกับบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากทำตา 2 ชั้น และทำการลงทะเบียนใส่ชื่อ-นามสุกล สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 2-15 สิงหาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560

ของรางวัล

ทำตาสองชั้น ที่ Bangkok Smile Aesthetic Clinic  มูลค่า 25,000 บาท 2 รางวัล

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลและร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.1 เป็นผู้ใช้สินค้าและ/หรือบริการ ในนามบุคคลธรรมดาของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ที่มีสถานะของการใช้สินค้าและ/หรือบริการในสถานะปกติ โดยต้องไม่ปรากฏว่ามีหนี้ค่าใช้สินค้าและ/หรือบริการค้างชำระทั้งสิ้น (“ลูกค้าทรู”) หรือ
1.2 เป็นลูกค้าทรู และเป็นผู้มีสิทธิในบัตรทรู แบล็คการ์ด (“ลูกค้าทรู แบล็คการ์ด”) ที่มีสถานะ Active อยู่ในปัจจุบัน หรือ
1.3 เป็นลูกค้าทรู และเป็นผู้มีสิทธิในบัตรทรู เร้ดการ์ด (“ลูกค้าทรู เร้ด การ์ด”) ที่มีสถานะ Active อยู่ในปัจจุบัน
2.การคัดเลือกผู้โชคดีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3.ของรางวัลไม่สามารถโอนรางวัลย้ายให้บุคคลอื่นใด และไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
4.ผู้โชคดีต้องเซ็นต์ยินยอมและรับทราบเงื่อนไขการทำศัลยกรรม กับบริษัททรูฯ และ สถานพยาบาล
5.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและอนุญาตตกลงให้บริษัทนำภาพผู้โชคดีไปเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ ในโอกาสต่างๆได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
6.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ไม่เคยทำศัลยกรรมบริเวณดวงตามาก่อน
7.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องทำการชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล โดยชำระผ่านการ โอนเงินเข้าบัญชีผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งบริษัทจะมีการจัดส่งแบบฟอร์มให้ผู้โชคดี ผ่าน e-mail หลังจากที่ติดต่อผู้โชคดีได้แล้ว และตรวจสอบผู้โชคดีว่ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขในการได้รับรางวัล
8.ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการฯ นี้ทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสาร เพื่อรับรางวัล หรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งใด ๆ ตามเงื่อนไขของรายการฯ นี้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้รางวัลทันที หรือดำเนินการใดๆ ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
9.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
10.พนักงานของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่น ๆ ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องไม่สามารถ เข้าร่วมรายการนี้ได้
11.หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
12.บริษัท ทรู ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำศัลยกรรมของสถานพยาบาลผู้มอบรางวัล เเละ สถานพยาบาล จะเป็นผู้รับผิดชอบในการทำศัลยกรรมดังกล่าว
 
ขออภัยค่ะ ขณะนี้หมดเวลาลงทะเบียนแล้ว